Rohkeasti kokeilemaan ensiavun opiskelua etänä!

Poikkeustilanne kannustaa digiloikkaan ja luovuuteen

Koronatilanteen realisoituminen aiheutti valtavan mullituksen liikkumiseen ja kokoontumiseen liittyvien rajoitusten takia. Koulutusrintamalla lähes kaikki lähiopetus jouduttiin perumaan. Tästä seurasi tarve ottaa digiopetuksen keinot käyttöön ja viedä koulutukset verkkoon, ensiapukoulutukset mukaan lukien. Etäopettaminen eli webinaarit ja verkkokoulutukset ovat mahdollistaneet useille toimijoille koulutustoiminnan jatkamisen.

Auttamisvalmius ja -rohkeus

Kädentaidot ovat tärkeä osa ensiapukoulutusta, mutta kädentaitojen lisäksi vähintään yhtä isossa roolissa ovat asenne ja auttamisrohkeuden vahvistaminen. Auttamistilanteessa kädentaidoista ei ole hyötyä, ellei auttajalla ole rohkeutta toimia. Ensiapukurssit antavatkin oivallisen mahdollisuuden vaikuttaa kädentaitojen lisäksi asenteisiin ja auttamisvalmiuteen sekä kannustaa maallikoita ensiavun antamiseen. Tämän vuoksi Punaisen Ristin ensiapukursseilla käsitellään lisäksi laajemmin turvallisuuskulttuuria, tapaturmien ehkäisyä ja terveystietoa.

Koronaviruksen aikaansaama poikkeustilanne voidaan nähdä myös mahdollisuutena ravistella ennakkoluuloja ja asenteita. Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmien koulutussuunnittelijana toimivan aikuiskasvatustieteiden maisterin Minna Sihvon mukaan ensiavun kouluttamisessa on tultu pisteeseen, jossa on välttämätöntä alkaa miettimään vaihtoehtoisia tapoja tuoda ensiavun osaamista kansalaisten ulottuville. Kaikki eivät pääse, pysty tai halua tulla lähikoulutuksiin. Verkkokoulutus tuottaa mahdollisuuksia jakaa ensiavun tietoutta laajemmalle yleisölle. 

- Uudenlaista ajattelua ja asennetta ensiavun kouluttamiseen tarvitaan, vaikka pitkään ensiapua kouluttaneena joutuukin omia asenteita sekä ajatuksia pohtimaan monelta kantilta. Niitä päästään nyt haastamaan samalla kun mietitään verkkokoulutuksen luomia mahdollisuuksia. Ehkäpä kurssien tärkeintä antia ovat ensiavun oppijan omat oivallukset ja tunnekokemukset, jotka jäävät vahvasti mieleen. Silloin kurssilainen mahdollisesti rohkaistuu menemään ensiaputilanteisiin ja uskaltaa tarttua toimeen, Sihvo toteaa.   

Oppiminen verkossa

Verkkokoulutukset  tuovat kouluttajat ja kurssilaiset uuden äärelle ja mahdollistavat luovuuden ensiaputaitojen omaksumisessa . Esimerkkinä voi olla vaikkapa painesiteen tekeminen, jossa kouluttaja antaa kurssilaisille verkon kautta tehtäväksi etsiä kotoa välineet suuren verenvuodon tyrehdyttämiseen. Tällainen tehtävä motivoi ja aktivoi oppijaa pohtimaan ensiavun antamista omassa toimintaympäristössään.  

Sihvon mukaan oppiminen on hyvin henkilökohtainen asia, jossa aisti, tunne ja motivaatio ovat vahvassa roolissa. Ensiapukoulutukset ovat pitkään nojanneet tietoon ja taitoon, jotka ovatkin tärkeä asia ensiavun oppimisessa, mutta oppimisen tutkimuksissa on enenevässä määrin alettu tutkimaan myös tunteiden merkitystä oppimisessa. Sihvon mukaan tunteiden huomioiminen onkin jatkossa isossa roolissa.  Ensiapukoulutuksissa voidaan valaa ihmisiin itseluottamusta ja auttamisrohkeutta paitsi kouluttajan asiantuntijuuden myös tunteiden, vuorovaikutuksen sekä motivoinnin kautta.

Tämän hetken webinaarikoulutuksissa tietokoneen, tabletin tai puhelimen kautta saadaan yhteys kouluttajaan, joka ohjaa lähikoulutuksen video- ja ääniyhteyden välityksellä.

Jos ajattelemme, että vastaavia poikkeustilanteita tulee jatkossa lisää, miten voimme kehittää ensiapukoulutusta siten, että kouluttaminen onnistuu entistä paremmin etänä?

 - Verkossa voidaan antaa paljon välineitä kansalaisten ensiapuosaamisen edistämiseksi. Vaikka kouluttajat tuovatkin kurssilaiset asian äärelle, paljon on oppijasta itsestään kiinni. Ilman oppijan omaa motivaatiota ei lähikoulutustaan tuota oppimista tai oppimisen kokemuksia. Kouluttajalta toivotaan kykyä aktivoida kurssilaisen omaa ajattelua, jotta oppiminen voi tapahtua. Tämä sama lainalaisuus toimii myös verkon välityksellä, Sihvo toteaa.

Kaksi eri etäopetusmuotoa

1) Yhdistelmäkoulutus yhdistää ensiavun teorian sekä kädentaitojen harjoittelun

Yhdistelmäkoulutus koostuu verkko - ja lähikoulutusosuudesta. Omaan tahtiin suoritettava verkkokoulutus on valmiiksi koottu opintokokonaisuus, joka koostuu erilaisista interaktiivisista verkkotehtävistä kuvien, videoiden ja animaatioiden kautta. Jokaisen osion jälkeen tulee välikoe, joka täytyy suorittaa ennen kuin pääsee eteenpäin. Kouluttajien kokemukset sekä palautteet kertovat, että lähikoulutukseen tulevilla on hyvät ensiavun teoriatiedot, joka edesauttaa ensiaputaitojen käytännön harjoittelua.  

2) Webinaareissa ensiapukoulutuksen hoitaa sertifioitu kouluttaja video- ja ääniyhteyden välityksellä

 Koronatilanteesta johtuen kaikki lähikoulutukset voidaan järjestää vuoden 2020 loppuun asti webinaareina, eli siten, että kurssilaiset muodostavat video- ja ääniyhteyden kouluttajaan. Useat Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmien kumppaniorganisaatiot järjestävät koulutuksia webinaareina ja ne löytyvät osoitteesta ensiaputodistus.fi.

Laatu ohjaa toimintaa vaikka opiskelutavat muuttuvat

Punaisen Ristin ensiapukoulutuksissa noudatetaan Punaisen Ristin periaatteita ja kansallisia ensiapuohjeita. Tasaisen ja korkean laadun varmistamiseksi koulutusten ja kouluttajien tulee olla sertifioituja. Yhteistyökumppani Kiwa varmistaa, että pätevyys- ja laatuvaatimukset täyttyvät kaikissa koulutuksissa, myös etäkoulutuksissa.

Koulutusten tarjoajat ja avoimet koulutukset.

Suositukset Punaisen Ristin ensiapukoulutusten järjestämiseen 1.6.2020 alkaen.

Jutun osioihin haastateltu Punainen Risti Ensiavun koulutussuunnittelija Minna Sihvoa.

Julkaistu 27.05.2020